कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम समिति
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम समितिमा  कुनै समाचार फेला परेन ।