प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा  कुनै समाचार फेला परेन ।