नेकपा र सीपीसी
नेकपा र सीपीसीमा  कुनै समाचार फेला परेन ।