एनओसीको निर्वाचन
एनओसीको निर्वाचनमा  कुनै समाचार फेला परेन ।