प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा  कुनै समाचार फेला परेन ।