राष्ट्रपतिको भूमिका विवादमा
राष्ट्रपतिको भूमिका विवादमामा  कुनै समाचार फेला परेन ।