नेकपा विवाद
नेकपा विवादमा  कुनै समाचार फेला परेन ।