प्रदेश २ को नामकरण
प्रदेश २ को नामकरणमा  कुनै समाचार फेला परेन ।